1. Om Árran

Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er en alminnelig selveiende stiftelse (org. nr. 874 691 402) hjemmehørende på Ájluokta/Drag i Hábmera suohkana Hamarøy kommune. Sametinget, Nordland fylkeskommune, Hamarøy kommune, lokale samiske foreninger og de ansatte velger sine representanter til styret hvert fjerde år. Styret konstituerer seg selv.

1. Om Árran

Stiftelsens formål er "å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv." (jf. § 3 i Árrans vedtekter.)

Det samiske perspektivet vil stå sentralt når Árran videreutvikles for fremtiden og når Árran skal befeste sin posisjon som en god og attraktiv arbeidsplass. Respekt for samisk språk, samisk kultur og samiske tradisjoner, samt for hverandre skal prege arbeidsplassen Árran. Samisk skal være gjennomgående i all kommunikasjon i Árran. Likeverd som verdi innebærer å vurdere individer som likeverdige, men er også en rettesnor for utviklingen av tilbud som Árran som baserer seg på likeverd både internt i det samiske samfunnet og i forhold til det øvrige samfunnet.  

Árran ledes av en direktør som rapporterer til stiftelsens styre.

Virksomhetene i Árran foregår i tre basisområder: Giella – språksenter, Dávvervuorkka – Museum og Kulturhus - drift.

Drift av språksenteret er i henhold til Sametingets virkemiddelordning.

Museet driver med innsamling/dokumentasjon, vern og formidling av fortidig og nåtidig samisk kulturhistorie i lule- og pitesamisk område, forskningsaktiviteter og kunnskapsproduksjon innen utvalgte samfunnsområder. 

Árran er arbeidsplassen til mange personer gjennom vår utleie til Sametinget, NRK Sápmi, Statped, Nord Universitet, Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole, Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe Sørsamisk kunnskapspark (fjernundervisning), Hábmera suohkana Hamarøy kommune.  

Árran leier ut lokaler til møter, konferanser og private formål.

Her kan du lese om vår grafiske profil

Her kan du lese hvordan du kan besøke oss

Her kan du lese mer om bygget

 

 

Fredrik Broman
Árran