Evaluering av etiske retningslinjer

Utvinning av naturressurser kan skape store positive ringvirkninger med tanke på arbeidsplasser, utdanning og tilbakeføring av en del av overskuddet, men manglende styring kan bidra til skadelige konsekvenser lokalt. Dette prosjektet har foretatt en systematisk undersøkelse av hvordan urfolk og industriprosjekter kan sameksistere – og faktisk sameksisterer – i polarområdene i Norge og Russland, og utforsker positive og negative konsekvenser og potensial. Les mere på prosjektets hovedside (på engelsk).

Hovedside (eng)

Prosjektet gikk fra 1. oktober 2013 til 1. mars 2017. Prosjektet oppsto opprinnelig som følge av punkt 7.3 i den norske regjeringens strategidokument i 2009 Nye byggesteiner i nord og bygger videre på dette, med særlig henvisning til 2011 FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles). I tillegg har vi analysert og vurdert et stort antall etiske retningslinjer som gjelder utvinningsindustriene som har virksomhet i urfolksområder i Nord-Norge og Nord-Russland.

Prosjektet har levert en dyptpløyende analyse av internasjonale virkemidler og rangerer olje-, gass- og gruveselskapene som har virksomhet nord for Polarsirkelen. I tillegg har vi forfattet rapporter som analyserer et utvalg grunnleggende problemstillinger. Disse suppleres med en rekke case-studier fra konkrete steder fra hele bredden av området vi har undersøkt. Arbeidet bygger på lokalkunnskapen og feltarbeidet til både forskerne og deres lokale samarbeidspartnere.

Selv om det er tydelig at det finnes en rekke potensielle spenningsmomenter mellom urfolk og utvinning av naturressurser har vi satt søkelys på hvordan urfolk og selskaper som utvinner naturressurser kan samarbeide.  Likevel viser vår forskning at retningslinjer sjelden implementeres på en tilfredsstillende måte, også i de tilfellene der rammeverket med retningslinjer som er blitt etablert er nokså omfattende og i utgangspunktet tilfredsstillende. I mange tilfeller anerkjennes ikke interessene til urfolk i forbindelse med beslutningstaking eller i større politiske og institusjonelle strukturer og politiske prosesser.  For å bøte på dette har vi kommet med ulike anbefalinger for henholdsvis næringsliv, organisasjoner i sivilsamfunnet og urfolksamfunn.  Vi håper at alle interessenter kan dra nytte av våre forskningsbidrag i sin søken etter å håndtere sin rolle i slike prosesser på en velfungerende og etisk måte. Les sluttrapporten her (på engelsk):