Om Arran

Stiftelsens formål

 eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv"

(jfr. § 3 i Árrans vedtekter)

Det samiske perspektivet og videreutvikling for fremtiden

Det samiske perspektivet vil stå sentralt når Árran videreutvikles for fremtiden og når Árran skal befeste sin posisjon som en god og attraktiv arbeidsplass.

Respekt for samisk språk, samisk kultur og samiske tradisjoner, samt for hverandre skal prege arbeidsplassen Árran.

Samisk skal være gjennomgående i all kommunikasjon i Árran.

Likeverd

Likeverd innebærer at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjoner.

Likeverd er en rettesnor for utviklingen av tilbud i Árran både internt i det samiske samfunnet, men også i forhold til det øvrige samfunnet.

(jfr. styrets strategidokument Ájggomusá 2012-2015).

3 basisområder

Virksomhetene i Árran foregår i tre basisområder:

  1. Giella – språksenter
  2. Dávvervuorkka – Museum og Kulturhus
  3. Drift

Árran Mánájgárdde – barnehagen ble skilt ut som eget foretak i 2018. Det er en én-avdelings barnehage med 23 plasser (2015/2016).

Drift i henhold til virkemiddelordningen

Drift av språksenteret er i henhold til Sametingets virkemiddelordning. Museet driver med innsamling/dokumentasjon, vern og formidling av fortidig og nåtidig samisk kulturhistorie i lule- og pitesamisk område, forskningsaktiviteter og kunnskapsproduksjon innen utvalgte samfunnsområder.

Organisering

Árran ledes av en direktør som rapporterer til stiftelsens styre.

Direktøren har stabsfunksjoner innen personal, økonomi/IT/resepsjon, prosjektstyring og drift av bygg/vaktmester. Totalt sysselsetter Árran 13-14 fulle årsverk (2019). Til daglig er Árran arbeidsplassen til ca. 35 personer.

Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter er en alminnelig selveiende stiftelse (org. nr. 874 691 402) hjemmehørende på Drag i Tysfjord kommune, hvor Sametinget, Nordland fylkeskommune, Tysfjord kommune, lokale samiske foreninger og de ansatte velger styret hvert fjerde år.

Utleie

Árran leier ut kontorer til fjernundervisning, Árran Barnehage AS, Sametinget, Nord Universitetet, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø, NRK Sápmi og Statped. Árran leier ut lokaler til møter, konferanser og private formål.