Rabás tjåhkanibme sáme oahpponævoj birra

Dálla Sámedigge bivddi skåvllåæjgádijt, skåvllåjådediddjijt, åhpadiddjijt, girjjealmmudagájt, oahppijt, æjgádijt ja ietjá oahpponævvoberustiddjijt vuojnojt buvtátjit sáme oahpponævo dárboj gáktuj.
06.11.18 kl 1200-1500 - Árran julevsáme guovdátjin Ájluovtan.

Sámedigge l ådåstuhttemin oahpponævvoåvddånahttema doajmmaplánav. Mijá visjåvnnå sáme oahpponævvoåvddånahttema gáktuj la, sáme oahppe galggi bessat adnet buorre oahpponævojt ma  vásstedi guoskavasj oahppoplánajda gájkajn fágajn vuodoåhpadusán ja gájkka sámegiellaj.

Dálla Sámedigge bivddi skåvllåæjgádijt, skåvllåjådediddjijt, åhpadiddjijt, girjjealmmudagájt, oahppijt, æjgádijt ja ietjá oahpponævvoberustiddjijt vuojnojt buvtátjit sáme oahpponævo dárboj gáktuj.

Sámedigge tjadát rabás tjåhkanimijt gájkajn gålmåjn giellaguovlojn.

Nuorttasámegiella:  23.10.18 kl 1200-1500 - Sámedikken Kárášjågån -  tjåhkanimladnja 121.
Oarjjelsámegiella:    05.11.18 kl 1300-1600 - Scandic Hell, Værnesan.
Julevsámegiella:       06.11.18 kl 1200-1500 - Árran julevsáme guovdátjin Ájluovtan.

Prográmma
Kl 12.00     Svarkajn – lájbátja, káffa/tiedja
Kl 12.15     Rahpam sámedikkeráde baktu
Kl 12.30     Fáhkaådåsmahttem Sámedikke baktu
Kl 12.45     Oahpásmuvvat sáme oahpponævvodilláj åhpadiddje baktu – makkir sáme oahpponævo aneduvvi, gåktu åhpadiddje diedojt oadtju juhti gávnnuji, gåktu da  
                    aneduvvi ja sáme oahpponævoj roalla åhpadusán.
Kl 13.15     Káfav/tiejav viedtjat ja gárvedit buorre dágástallamijda
Kl 13.25     Árvvalusvuorro
Kl 14.00     Juolgijt vanádit ja jus sihtá káfav/tiejav viedtjat
Kl 14.10     Árvvalusvuorro tjåhkanime oasseválldij joarkká
Kl 14.50     Låhpadibme sámedikkeráde baktu

Oassevállde ávttjiduvvi gárvedittjat árvvalusájt buvtátjit dáj gáktuj;
- Addnij diehto dálásj sáme oahpponævoj birra
- Oassti gus skåvlå sáme oahpponævojt?
- Makkir oahpponævojda li dárbbo - makkir fágajt, klássajt ja dásev luluj boahtte guhttalav vuoroduvvat?
- Makkir slája oahpponævojs lulun vuoroduvvat? Prienntidum vaj digitála? Ålles oahpponævov/-nævojt juohkka jahkedássáj vaj oahpponævojt tiemáj milta? Ådå åvddånahttem vaj dálásj oahpponævojt hiebadit?
- Oahpponævo sáme  guhkásåhpadibmáj  – makkir sládjaj oahpponævojs la dárbbo?
- Ájádusá jus sáme oahpponævvoåvddånahttem máhttá/luluj ietjá láhkáj organisierit boahtte ájggáj.

Duodden la aj máhttelis tjálalasj árvvalusájt doajmmapládnaj oahpponævvoåvddånahttemij buktet. Árvvalusá sáddiduvvi: samediggi@samediggi.no ja mierkkiduvvi “Árvvalus doajmmapládnaj oahpponævvoåvddånahttemij 17/1280"

Diededa ávot sæbrramav: berit.sara.sara.buljo@samediggi.no