DOAJVVO - HÅP med Ronja-Katrin Larsen i Kjøpsvik lør. 30. oktober kl 20.00

DOAJVVO - HÅP med Ronja-Katrin Larsen i Kjøpsvik lør. 30. oktober kl 20.00

DOAJVVO - HÅP med Ronja-Katrin Larsen i Kjøpsvik lør. 30. oktober kl 20.00
13.10.202111:32 Peter Berg Mikkelsen

Her link til billletsalg for konsterten Doajvvo - Håp medf Ronja Katrin Larsen i Kjøpsviuk kulturhus lørdag 30. okt. 2021 kl 20.00

Billettsalg .- konsert Kjøpsvik lør 30. okt 2021 kl 20.00

Forestillingen passer for voksne og ungdom.

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Hennes mor var en av 11 som stod frem, når det kom lys på saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

Lávla/tæksta- Sang/Tekst: Ronja-Katrin Larsen Musihkka- Musikk: Elias Martin Dass-Ingebrigtsen Regijja-Regi: Leammuid Biret Ràvdnà Dramaturgga-Dramaturg: Cecilia Persson Gåvvåhàmedibme-Bildedesign: Camilla Drege Artnsen Jiedna/Gåvva-Lyd/bilde : Ronny Klausen Jårggålibme julevsábmáj ja aktisasjbarggoguojmme -Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner: Arran samisk språk og kultursenter Produksjovne lea dåarjoem åådtjeme daejstie- Buhtadibme le doarjoduvvam- Produksjonen og turneen er støttet av: Fritt ord og Nordland fylkeskommune

, click to open in lightbox