Forprosjektet ferdig

Styret i Árran har iverksatt programmet "Árran mot 2020" frem mot stiftelsens 25-års jubileum i 2020. Et av tre delprogram er byggeprogrammet som har som formål å legge til rette for videreutvikling av senterets aktiviteter og kapasitet ved at eksisterende bygningsmasse renoveres og at det settes opp nybygg for å dekke behov som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygg.

26.04.201709:39 Martin Rimpi

Forprosjektet er nå levert av Code arkitekter, Oslo, i samarbeid med Rambøll, Bodø. Forprosjektet skal behandles av styret i Árran før det offentliggjøres.Forposjektfasen har vart fra 1. juni 2016 og skal avsluttes i desember 2017.

Forprosjektrapporten ble ferdigstilt av prosjekteringsgruppen i mars 2017. Rapporten består av en 70-siders beskrivelse av de arkitektoniske og tekniske løsninger som foreslås, 72 arkitekttegninger og 5 illustrasjoner (fotomontasjer), samt kalkyle.

Innenfor prosjektet har en tegnet, beskrevet og kalkulert ny barnehage, nytt språkbygg (kontorbygg), ombygging av hovedfløy A for museumsutstillinger og kulturhus og oppgradering av øvrige kontorlokaler og fellesareal. Styret har ikke besluttet om alle delprosjekter skal søkes realisert.

I inneværende fase arbeides med å utrede finansieringsmuligheter for 15 delprosjekter av ulik størrelse. Selve byggingen planlegges startet i 2018, med ferdigstillelse i 2019 - 2020 og senere. Når prosjektet er godkjent av styret vil flere detaljer offentliggjøres.

Gøran Andersen
Fotomontasje Code arkitekter
, click to open in lightbox
Gøran Andersen
Fotomontasje Code arkitekter
, click to open in lightbox
Ole Henrik Einejord
Fotomontasje Code arkitekter
, click to open in lightbox
Ole Henrik Einejord
Fotomontasje Code arkitekter
, click to open in lightbox