Reiselivsprosjektet ved Árran

Reiselivsprosjektet 2014-2017 skal styrke og utvikle samisk reiseliv basert på natur- og kulturgitte forutsetninger i lulesamisk område. Fra å være en lite fortalt historie, skal opplevelser basert på samisk kultur og tradisjoner bli en attraktiv næringsvei, og lulesamisk område skal vokse frem som et nytt kjent samisk tilbud. Hovedaktivitetene i prosjektet omfatter etablering av koordinatorrolle, nettverksbygging og -støtte til utviklende aktiviteter samt produktutvikling og igangsetting av større delprosjekt innen reiseliv.

Samisk reiseliv er i dag en lite utbredt næring i lulesamisk område, med kun et fåtall innovatørvirksomheter som har dette som binæring. Området - med hovedvekt i Tysfjord  - har imidlertid en sterk samisk kultur, og stort potensial for utvikling av samiske opplevelser og attraksjoner i sine omkringliggende omgivelser. Kjente fyrtårn som Stetind - Norges nasjonalfjell og Grenseleden, med sin rikdom av kulturminner og -historie, er begge eksempler med sterk samisk tilhørighet som bidrar til å illustrere dette potensialet.

Reiselivsutvikling basert på samisk kultur og tradisjoner er også i tråd med aktuelle trender som berører reiselivet, med økt søken etter autentiske opplevelser, hvor man kommer tett inn på lokale kulturer og «reiser sakte» i pakt med naturen. Dette er også viktige kvaliteter for norsk reiseliv generelt, hvor det samiske kan bidra til å gjøre opplevelsene enda mer autentiske og unike.

Offentlig reiselivssatsing, destinasjonsselskaper og andre organer er i økende grad opptatt av samiske opplevelser som attraktive reiselivsprodukter, og dette er spesifikt nevnt i regjeringens reiselivsstrategi fra 2012. De tre nordligste fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Sametinget finansierer også et pågående omfattende prosjekt for utvikling av samisk reiseliv i Nord-Norge, i regi av Origo Nord.

Prosjekt skal ha fokus på utvikling av reiselivet i lulesamisk område slik at det vokser frem som et tydeligere og mer attraktivt samisk reiselivskonsept. Árran har tilsatt prosjektleder som skal tilrettelegge for og stimulere potensielle gründere til å satse på samisk reiseliv. Det skal etableres et nettverk for gründerne. Prosjektlederen og nettverket skal ha fokus på kompetanseutviklende og motiverende tiltak. Innenfor propsjektet skal en jobbe med konkret utvikling av flere samiske reiselivsprodukter i form av forprosjekter, som eventuelt søkes realisert særskilt:

  • Forprosjekt Njunes mat og kulturopplevelser 
  • Forprosjekt Musken skole som base for opplevelser 
  • Forprosjekt Grenseleden og grenselosvandring 
  • Forprosjekt Árran besøkssenter 
  • Forprosjekt Lulesamisk havfiske 
  • Forprosjekt Norsk-svensk helikopteropplevelse 

I prosjektet skal en utarbeide to forprosjekt innen synlig- og tilgjengeliggjøring: samisk landskap og turisme og web-prosjektet «Árran i skyen». Det førsnevnte er utviklet til et eget forskningsprosjekt og sistnevnte skal presentere og markedsføre de samiske reiselivstilbyderne i området på en god måte.