Forskning og dokumentasjon om grenselostrafikken under 2. verdenskrig

Grenselosene i Tysfjord loste om lag 3000 personer over til Sverige under 2. verdenskrig. Dette til tross for at tyskerne allerede i 1942/43 etablerte vaktposter for å vokte grensen til Sverige. Flyktninger kom til Tysfjord allerede i 1940, men trafikken økte fra 1942. Samtidig ble det bygd opp et nettverk av loser, der ulike personer i nettverket hadde ulike oppgaver. Noen hjalp til med overnatting, andre kunne skaffe utstyr og flyktningene ble transportert inn fjordene og til slutt lost over riksgrensen.

I 2006 vedtok Sametinget at det skulle etableres et forskningsprosjekt om grenselostrafikken under 2. verdenskrig. Oppdraget ble gitt til Árran lulesamisk senter som opprettet en prosjektgruppe bestående av tre personer.  Målsettingen var å lage en historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i de samiske områder generelt, og i Tysfjord spesielt. Det skulle gjøres en kulturfaglig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og etterkrigshistorie, samt foreta en analyse av de samiske grenselosenes manglende anerkjennelse etter andre verdenskrig.  Arbeid skulle bygge på arkivanalyser og intervjuer.   Prosjektgruppa bestod dr. art i historie Marianne Neerland Soleim, professor dr. philos. Jens-Ivar Nergård og dr. art. Oddmund Andersen.  Resultatet av prosjektet er presentert i boken «Grenselos i Grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940-1945». Boka kom ut i 2015 og kan bestilles fra Árran lulesamisk senter.