Árran museum

Museet er ett av basisområdene ved Árran – Lulesamisk senter, og var bærebjelken i etableringen av senteret.

Museet drives i henhold til ICOMs definisjon av et museum der dokumentasjon og forskning er en vesentlig oppgave. Kulturarven forvaltes gjennom oppbygging av gjenstandssamling, foto, duodje, kunst og dokumentarkiver. Dette formidles til publikum gjennom utstillinger, guiding, aktiviteter, publikasjoner og nettbasert formidling.

3. Árran museum
Gå til

Sametinget finansierer driften, og museet er ett av seks konsoliderte samiske museer som Sametinget har forvaltningsansvaret for.

Sametinget har gitt Árran samisk museumsansvar for lulesamisk og pitesamisk område i Norge. Lulesamisk og pitesamisk område finner vi i midtre deler av Nordland, og omfatter deler av Ballangen, samt Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Meløy.

Vi har faste basisutstillinger og godkjente magasiner for bevaring av museumsgjenstander. 

Vi dokumenterer og samler inn gjenstander og tradisjonskunnskaper.

Vi utfører forskning om samiske samfunn i fortid og nåtid.

Og vi formidler kunnskap om samisk språk, kultur og samfunnsliv til unge og voksne.


Museumsgjenstander

Forvaltning av gjenstandssamlingen er et av museets mange aktiviteter. Vi mottar og oppbevarer gjenstander, foto, film-, og lydopptak, arkivmateriale og har bistått i vern av antikvariske bygninger.

Deler av gjenstandssamlingen stilles også ut for publikum. Vi har også en mindre kunstsamling som er kjøpt inn i forbindelse med kunstutstillinger og gaver gitt til institusjonen.

Árran museum er et ungt samisk museum sett i sammenheng med øvrige museer i Norge. Derfor er ikke vår samling så veldig stor. Vi er interessert i å øke vår gjenstandssamling. Om du har gjenstander, foto, film- og lydopptak, tekster, dokumenter, avisinnlegg eller lignende som du ønsker skal bli ivaretatt for framtiden tar vi gjerne imot dette og tar vare på det slik at det blir bevart. 

Det er et mål å kunne gjøre samlingene mer tilgjengelig for publikum for eksempel gjennom Det digitale museet. Så langt har ikke museets ressurser strukket til i arbeidet for å digitalisere museets materiale slik at det i større grad kan bli tilgjengelig for et større publikum. Dette er imidlertid et arbeidsområde som det jobbes med.Utstillinger

Vil du vite mer om samisk historie, kultur og samfunnsliv?
Hva er samisk kultur? Hva gjør samer til samer? Hvordan uttrykker vi vår tilhørighet? Et tema i vår basisutstilling omhandler den lokale samiske identiteten, og grunnlaget for lulesamisk identitet.  Forskjellige mennesker har ulik oppfatning om sin samiske identitet og det lulesamiske samfunnet er mangfoldig.

Utstillingen omhandler også det lokale engasjementet for nettopp å få lov til å være samer. Det samiske samfunnet i vårt område har ført en kamp for å ivareta sine interesser og for at samisk kultur og identitet skal overleve.  Samer fra vårt område har også deltatt aktivt i ”samebevegelsen”, på nasjonalt  og internasjonalt nivå.

Andre tema i utstillingen:

  • jakt og fangst, fiske, jordbruk - kystsamisk tilpasning
  • lulesamiske drakttradisjoner


Om sommeren er det utvidet åpningstid. Dyktige guider gir da omvisninger på flere språk.

Vandreutstillinger

Árran har de siste årene også produsert egne vandreutstillinger om ulike aktuelle tema. I 2014 var vi medprodusent av utstillingen BRUDD 2014 - ei fotoutstilling om å være utenfor.

I mars 2015 lanserte vi vandreutstillingen «Pitesamiske stedsnavn – fortellinger om oss!» for å synliggjøre de pitesamiske stedsnavnene i Salten-området og øke bevisstheten om pitesamisk språk, historie og kulturarv.

8. mai 2015 lanserte vi en vandreutstilling om grenselosvirksomhet i Tysfjord under den andre verdenkrig. Denne utstillingen er en del av et større forskningsprosjekt v/Árran om grenselosvirksomhet og krigsminner.

Våre vandreutstillinger lånes ut til andre museer, bibliotek, institusjoner. Ønsker du at at våre vandreutstillinger skal vises der du bor, ta kontakt for bestilling av utlån.

Kunstutstillinger
Har du lyst å handle samisk kunst eller kanskje bare bli kjent med samiske kunstnere?
Museet presenterer 2-4 kunstnere per år. 

Opplegg for skoleklasser
Skoleklasser tilbys et variert opplegg:

  • omvisning i museet
  • bli kjent med samisk fortellertradisjon
  • duodje /samisk sløyd og håndarbeid
  • samisk språk

Bårjås og andre publikasjoner
Ønsker du å følge med i tema som er aktuell i lulesamisk område, da er vårt populærvitenskaplige tidsskrift Bårjås noe for deg. I Bårjås presenterer vi forskning fra området og bidrar til debatt om aktuelle tema.

Vi utgir også andre publikasjoner og bøker om aktuelle temaer fra tid til annen.

Temakveld /seminar
Har du et tema som du ønsker å sette fokus på - og som du mener er aktuelt for det samiske samfunnet i området - kontakt oss. 

Forskning og dokumentasjon
En sentral oppgave for museet er å fremskaffe ny kunnskap om samiske samfunn. Dette gjøres gjennom forskning og dokumentasjon, innsamling, og videreformidling av ulike sider av samiske samfunn. Vi har gjennomført arkeologiske utgravninger, slik som spor etter reindriftskulturen og spor etter kystsamisk tilpasning - den samiske gården. Vi registrerer ulike typer kulturminner, både spor i terrenget og muntlige overleveringer/fortellinger. 

Vi har også som mål i større grad å dokumentere vår nære samtidshistorie.

 

007883_Magnus Strm_www.nordnorge.com_Tysfjord
Basisutstilling
Harrieth Aira
Harrieth Aira
Svenn-Egil duolljá
Harrieth Aira
Ragnhild Lien
Harrieth Aira