2. Vedtekter Árran

Nye vedtekter for stiftelsen Árran fastsatt 30.01.2018 med endring i § 3 vedtatt den 18.3.2019. Erstatter opprinnelige vedtekter fastsatt 27.04.1995.

§ 1 Formål

«Árran  - julevsáme guovdásj / lulesamisk senter» er en stiftelse opprettet av Staten v/ Kommunaldepartementet, Nordland fylkeskommune og Tysfjord kommune. Stiftelsen er undergitt reglene for forvaltning, herunder kontroll og revisjon, som fremkommer av stiftelsesloven. Stiftelsen kan være en morstiftelse.

Stiftelsens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.

§ 2 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 210.000,- med innbetaling på kr. 70.000,- fra hver av stifterne. Grunnkapitalen skal være urørlig. Stiftelsen har sitt forretningskontor på sin eiendom gnr./bnr. 60/367 på Drag i Tysfjord med adresse 8270 Drag.

§ 3 Styret

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer. Følgende oppnevner hvert sitt styremedlem med varamedlemmer:

- Sametinget

- Vertskommunen

- Nordlands fylkeskommune

- De lokale samiske organisasjoner

- Ansatte i stiftelsen Árran.

Styrets myndighet og ansvar fremkommer av stiftelsesloven og skal praktiseres i henhold til prinsipper for god styring og ledelse.

Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 4 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer medregnet møtende varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

 § 4 Daglig leder

Stiftelsens direktør er daglig leder.  Stillingen er en åremålsstilling på 6 år. Stillingen lyses ut ved åremålets utløp. Stillingen kan forlenges med en periode etter søknad.

Annet personell tilsettes av direktøren i samsvar med stiftelsens personalpolitikk, som fastsettes av styret.

§ 5 Avhending, deponering og kassasjon

Stiftelsens egen samling av kulturhistorisk materiale, duodje, kunst, litteratur etc. skal normalt ikke avhendes. Styret kan vedta avhending av enkeltgjenstander etter at det er avklart med Sametinget hva gjelder kulturhistorisk materiale. Styret kan vedta deponering av gjenstander. Styret skal fastsette faglige begrunnede regler for kassasjon.

§ 6 Omdanning og endring av vedtekter

Omdanning og endring av vedtekter skjer i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven. Forslag til omdanning og endring behandles av styret. Styret kan foreslå omdanning og endring når 4 ordinære styremedlemmer stemmer for det.  Forslag om endring skal kunngjøres i 6 uker før endelig vedtak.

Ved omdanning og frivillig oppløsning av stiftelsen skal museets kulturhistoriske materiale holdes samlet og Sametinget skal rådføres for videre forvaltning.

§ 7 Andre forhold

For forhold som ikke er regulert i disse vedtekter gjelder stiftelsesloven og andre lover og forskrifter som regulerer virksomheten.