Strategiplan Árran 2021-2023

Styret i Árran har 9. februar 2021 vedtatt følgende strategiplan for perioden 2021-2023:

Strategiplan Árran 2021-2023

Vedtektsfestet formål

Stiftelsens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.

Bakgrunn

Árran er en samisk fag-, kunnskaps- og kompetanseinstitusjon som utøver samisk museumsvirksomhet, språkvirksomhet, kunstforvaltning og kulturvirksomhet, samt driver med forsknings-, nordområde- og utviklingsoppgaver. Sametinget støtter dette i form av økonomisk midler til drive museum, språksenter og kulturhus. Árran har ansvar for pite- og lulesamisk museumsvirksomhet.

Som samisk institusjon legger vi til grunn nasjonal og internasjonal lovgivning, samt internasjonale konvensjoner, som sikrer individuelle og kollektive rettigheter som samer og retten til kultur, språk m.m.

Vi slutter oss til FNs bærekraftmål. Vi vil spesielt fremheve at vi ønsker være med på det grønne skiftet og bidra til å ta i bruk gode klima- og miljøløsninger. Og videre bidra til å fremme et fredelig samfunn med å bygge en velfungerende, ansvarlig og inkluderende institusjon.  

 

Árrans visjon

Árran skal være en profesjonell og aktiv forvalter, utvikler og formidler av lulesamisk språk, kultur, kunst, historie og samfunnsliv. Árran skal utvikles til å bli en samiskspråklig institusjon, og kommunisere på samisk.

 

Árrans verdier

Árran skal være en god arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø i samsvar med lov og regelverk og avtaleverket i arbeidslivet. Involvering av de ansatte er en sentral verdi.

Árran skal fremme likestilling, likeverd og hindre diskriminering, i henhold til lov og regelverk både i egen organisasjon, lokalsamfunn, det samiske samfunnet og i samfunnet generelt.

Ansatte skal ha god og relevant kompetanse på sine fagområder og være serviceinnstilt og profesjonell i sin kontakt med omverden.

Vi skal være lyttende, ha faglig tyngde og sørge for god dialog med senterets brukere. Vi skal fremstå som modige og rause, være folkelige og troverdige i møte med omgivelsene.

Árran skal være en profesjonell utleier.

Målsetninger

 

Museum, opplæring og språk

Hovedmål:

Árran skal:

 • Drive museum etter ICOMs definisjon, slik det kommer til uttrykk gjennom faglig oppfølgingsregelverk i Norge og etter Sametingets museumspolitikk.

Delmål:

Árran skal:

 • Delta i arbeidet med å styrke og utvikle pitesamisk museumsvirksomhet. jfr. prosess beskrevet under Utviklingsoppgaver 2020-2023.
 • Forvalte og bevare Árrans samlinger av kunstverk, duodje, kulturhistoriske gjenstander, foto og arkiv.
 • Forvalte, bevare og formidle kunstgaven fra Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen/Keviselie.
 • Sikre god drift av datterselskapet Vuonak mánájåroj AS.
 • Legge til rette for språkopplæring og språktilbud for barn, unge og voksne.
 • Drive språksenter etter Sametingets definisjon, som blant annet omfatter språkarenaer og språkopplæring.
 • Drive med forskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Forsknings-, nordområde- og utviklingsoppgaver

Hovedmål:

Árran skal:

 • Løpende vurdere deltakelse i nordområdenes utvikling lokalt, regionalt, nasjonalt og i et grenseoverskridende samisk- og urfolksperspektiv.

 

Delmål:

 Árran skal:

 •  Drive med forskning på utvalgte nordområde- og utviklingsoppgaver.

Formidlings- og møteplass

Hovedmål:

Árran skal:

 • Være en møteplass for alle. Besøkende på Árran skal kunne bli betjent på samisk og/eller norsk etter eget ønske.

Delmål:

Árran skal:

 • Fortsette med å utgi årlig utgave av det populærvitenskapelige tidsskriftet Bårjås.
 • Utgi det vitenskapelige tidsskriftet Tjálarájddo.
 • Utvikle sin samfunnsrelevans ved å styrke sin rolle som en samisk og urfolksbasert kunnskapsinstitusjon, og blant annet på det grunnlag ta del i samfunnsdebatter om samiske saker.

Tjenesteyter og samarbeidspartner

Hovedmål:

Árran skal:

 • Tilby tjenester innenfor Árrans fagområder og samarbeide med myndigheter, organisasjoner og institusjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å oppnå Árrans målsetninger.

Delmål:

Árran skal:

 • Utvikle prosjekter og forskningsprosjekter i samarbeid med andre kunnskapsaktører.
 • Legge til rette for duodjevirksomhet, språkvirksomhet og samisk medievirksomhet.
 • Leie ut lokaler til offentlige institusjoner på langsiktige kontrakter.
 • Leie ut møte- og konferanselokaler til bedrifter, organisasjoner og lokalbefolkning.
 • Ha god dialog med lokalsamfunn, stiftere og offentlige myndigheter.

 

Utviklingsarbeid i perioden 2020-2023

Arbeidet med å utvikle Árran frem mot 2023 skal ta utgangspunkt i den virksomhet som drives på de ulike fagområder og de fysiske forutsetninger for dette. Nødvendige prioriteringer foretas i årlige tiltaksplaner og i årsbudsjetter.

 

Organisering:

 • Vurdere Árrans organisasjonsform med tanke på omdanning fra stiftelse til aksjeselskap.

 

Infrastruktur:

 • Søke finansiering til og prosjektere videre oppgraderingen av bygningsmasse og uteområde, herunder totalrenovering av hovedfløyen, samt legge til rette for at satellittene til tidligere barnehagelokaler og bibliotek kan tas i bruk til andre formål. 
 • Ferdigstille nye magasiner for kulturhistoriske gjenstander og kunstverk, samt uteområde
 • Arbeide med infrastruktur for egen forskningsvirksomhet.
 • Oppgradere kontorfasiliteter og fellesareal slik at de oppfyller arbeidsplassforskriften.
 • Planlegge og etablere utstillingslokaler for kunstsamlingen.
 • Planlegge og bygge nye basisutstillinger i museet.

 

Innhold og tilbud:

 • Ferdigstille og publisere kvalitetssystemet «Árran mot 2020», herunder nytt personalsystem og rutinebeskrivelser.
 • Styrke Árran som besøksmål, kulturhus og møteplass.
 • Styrke formidlingen av samisk historie, språk, kultur og samfunnsliv.
 • Utarbeide utstillinger og formidle Bååstede-samlingen og Elle Hánsas kunst
 • Starte prosjekteringen av ny basisutstilling og digitale utstillingsflater.
 • Følge opp arbeidet i Sametingets arbeidsgruppe for árbbediehto.
 • Arbeide for å inngå samarbeidsavtaler med Hamarøy kommune og Nordland fylkeskommune på relevante områder.
 • Videreføre Árrans arbeid som kunnskapsleverandør i samisk kulturforståelse. Bidra med tiltak i oppfølgingen av Jasska-prosjektet.
 • Være med på å utvikle og strategier for styrking av lulesamisk språk i samarbeid med offentlige myndigheter og aktører.
 • Påbegynne arbeidet med forvaltningsplaner for Árrans samlinger.
 • Magasinere og registrere innkomne kulturhistoriske gjenstander og kunstverk. Kunstverk fra Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisens kunstsamling skal dokumenteres, registreres, digitaliseres, formidles, synliggjøres og permanent magasineres i eget kunstmagasin. Utvikle Árrans prosjektorienterte og -finansierte tilnærming til kunstgaven med strategisk arbeid for faste finansierings- og organisatoriske løsninger for en visningsarena for kunsten, og Árran til også å bli et samisk kunstmuseum for å kunne ivareta våre forpliktelser for kunstgaven.
 • Utvikle prosjekter enten alene eller i samarbeid med myndigheter, andre kunnskapsaktører, næringsliv, institusjoner eller organisasjoner som gjelder forskning og nordområdene.
 • Revidere og inngå nye samarbeidsavtaler med Nord universitet og Sámi allaskuvla-Samisk høgskole.
 • Samarbeide med Hamarøy kommune om å etablere sosialt og samiskspråklig ungdomstilbud på Árran.
 • Legge til rette for å samarbeide med Hamarøy kommune, Sametinget, Nordland Fylkeskommune m.fl. om å fremme språk, litteratur og bibliotektilbud med lokalisering til Árran.
 • Samarbeid med Duodje Nordlándda, kulturskolen i Hábmer/Hamarøy m.fl. om å fremme duodje og oppgradere duodjefløyen.
 • Arbeid for deltakelse i Europeisk kulturhovedstad Bodø2024.
 • Støtte Sametingets arbeid for å styrke pitesamisk museumsvirksomhet i dialog med relevante museer, kommuner og Nordland fylkeskommune. Sametinget har nedsatt en arbeidsgruppe med Árran lulesamiske senter, Duoddara Ráfe og foreninga Pitesamisk museum for å se hvordan man kan styrke den pitesamiske museumsvirksomheten.