Forskningsgruppa i sankingsprosjektet har vært samlet

Forskningsgruppa i moltebær- og sankingsprosjektet innledet 2020 med to felles fagdager i Alta.

Første fysiske møte

Dette er første gang forskningsgruppa samles fysisk etter prosjektets oppstart i mars 2019.

Gruppa har våren og høsten 2019 hatt møter via Skype (video) der man har drøftet ulike sider ved prosjektet og informert hverandre om prosjektets framdrift i henholdsvis Tysfjord, Porsanger og Nesseby.

Det var nå på tide å møtes fysisk for å planlegge veien videre, og for å drøfte ulike faglige spørsmål og problemstillinger.

Feltarbeidet som er gjennomført sommeren og høsten 2019 viser flere funn som er interessante. Dette gjelder tradisjonskunnskap i kystsamiske områder som både favner bruken av kysten som ressursområde og bruken av utmark og fjell som ressursområde.

Samenes forståelse av sine naturområder og landskap synes tett innvevd med bruk, tradisjoner og fortellinger der det samiske språket, de samiske betegnelsene og stedsnavnene er vesentlig kilder for vedlikeholdelse og produksjon av samisk (tradisjons)kunnskap, kunnskap som er ervervet gjennom generasjoners tilstedeværelse i områdene.

Vi ser fram til å undersøke dette nærmere.

Hva skjer videre?

Neste fysiske prosjektsamling blir i Billefjord i Porsanger. Dato er enda ikke fastsatt.

Sommeren 2020 planlegges nye feltarbeid der målet er å kunne delta ute i landskapet sammen med enkelte av deltakerne.

Prosjektets midtveisseminar planlegges lagt til Tysfjord i løpet av høsten 2020.

Til midtveisseminaret inviteres også ressursgruppen bestående av forskere fra Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Universitetet i Tromsø og University of Saskatchewan.

Det tas samtidig også sikte på ha en åpen temakveld/eller et miniseminar der prosjektets arbeid så langt vil presenteres, og der siktemålet er en nærmere dialog om dette temaet. Nærmere informasjon om tidspunkt vil komme.

Prosjektgruppa er også i gang med analysearbeid med sikte på publisering av forskningsresultater.

Resultatene vil presenteres i form av artikler både på nordsamisk og lulesamisk, norsk og engelsk.

Det planlegges ytterligere formidlingsopplegg som foreløpig kun er på planleggingsstadiet, og som vil foreligge i løpet av 2021.

Forskningsprosjektet skal vedvare enda i år og neste år (2021).

Her kan du lese mer om prosjektet.

Her kan du lese mer om prosjektets framgang i Tysfjord.

Hjemmesider til prosjektpartnere:

Mearrasiida

Samisk høgskole

Norsk institutt for naturforskning

Árrans kontaktperson er Harrieth Aira,

tlf. 99 04 73 56, e-post: harrieth.aira@arran.no.

 

John Law
Fra v. Harrieth Aira, Árran, Steinar Nilsen, Mearrasiida, Solveig Joks, Samisk høgskole, Stine Ryb