Minnemarkering Musken - Forsvarsministeren hedrer grenselosene i Tysfjord.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil mandag 25. november offisielt avduke minnebautaen over grenselosene i Tysfjord, heter det i en pressemelding fra Regjeringen 18.11.2019.

En av de mest benyttede flyktningrutene fra Norge til Sverige under krigen gikk gjennom Tysfjord. Det er anslått at nær 3 000 flyktninger gikk denne veien i 1940–1945. De fleste flyktningene var avhengige av lokalkjente grenseloser for å komme seg i sikkerhet. Mange grenseloser og deres familier opplevde i tiårene etter krigen et negativt inntrykk av de samiske grenselosene og Tysfjord-befolkningens innsats i motstandskampen.

- Et lite antall samiske loser fra Tysfjord hjalp et betydelig antall av disse i sikkerhet med sitt eget liv som innsats. Bak dem sto deres familier og Tysfjords befolkning med hjelp og støtte til flyktningene. For det fortjener de vår dypeste respekt og takknemlighet. Grenselosene i Tysfjord gjorde en livsviktig innsats for mange mennesker som var i fare i det okkuperte Norge, sier Bakke-Jensen.

Minnebautaen i Musken i Tysfjord er til minne om og som en takk til samiske flyktningloser under andre verdenskrig.

– Mange av tidsvitnene er borte, og det er viktig at vi fortsetter å ta vare på historien. Vi trenger denne typen markeringer for å minne oss og neste generasjon om at det er verdt å forsvare de verdiene vi setter høyt, sier Frank Bakke-Jensen.

Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune, Árran- lulesamisk senter m.fl har i lang tid hatt et større arbeid knyttet til de samiske grenselosene i Tysfjord under 2.verdenskrig.

Árrans arbeid er presentert i boka "Grenselos i grenseland. Samisk og norsk losvirksomhet i nordre Nordland og Sør-Troms 1940- 1945". Tjálle/forfatter: Marianne Neerland Solem, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen. Forlag: Orkana Akademisk Giella/språk: Norsk

Les mer: Grenselos i grenseland.

Árran har også laget en vandreutstilling om grenselosene i Tysfjord.

Les mer: Vandreutstilling om grenselosene i Tysfjord.

Vandreutstillingen lånes ut, ta kontakt.

Árran har også merket noen av krigsminnene som tyskerne bygde langs grenseleden fra Sørfjord i Tysfjord til Sverige, som et ledd i arbeidet med å dokumentere grenselosvirksomheten og flyktningetrafikken. Det er i den forbindelse også utarbeidet en folder på norsk, lulesamisk og engelsk om flyktningerutene og krigsminnene langs leden.

Kommunen har i den forbindelse fått avklart at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil komme til Musken, mandag 25.november 2019.

 
Historikk:
Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune har bedt Regjeringen om å sørge for at saken om de samiske grenselosene under andre verdenskrig kan avsluttes på en verdig måte og med ei høytidelig avduking av minnebautaen.

I løpet av krigsårene flyktet over 3.000 mennesker over Tysfjord. De aller fleste ble loset av samiske grenseloser. Grenselosene fikk etter krigen ingen anerkjennelse for innsatsen. Tvert imot.

Kjernen i henvendelsen fra kommunen til regjeringen gjaldt rapporten tilknyttet den norske legasjonen i Stockholm under andre verdenskrig. Narvik politikammers landssvikavdeling sluttet seg til rapportens kritikkfulle innhold og oversendte saken til statsadvokaten for landssviksaker i Nordland den 26. februar 1948. Denne statsadvokat sluttet seg til rapportens innhold, men anbefalte saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Den samme statsadvokaten mente samtidig at det kunne være andre forhold som var straffbart, men dette ble ikke fulgt opp strafferettslig. Både landssviksaken og dette "men'et" fra statsadvokaten føles og oppfattes for flere som krenkende og sårende den dag i dag.

Et annet forhold var kategoriseringen av samene i Tysfjord i den samme rapporten.

Det heter:  "De driver et meget utpreget inngifte, og da spesielt i fjordens indre deler. Følgene av dette inngifte har ikke vært slike at eksemplet egner seg til etterfølgelse i andre deler av landet. En har et visst inntrykk av at befolkningen har fått både samenes og de såkalte riksnorskes dårligste egenskaper i utpreget grad".    

 

Under åpningen av det femte Sametinget i 2005, kom kong Harald i sin tale inn på grenselosene. Han sa følgende:

«Grenselosene i Tysfjord risikerte liv og helse for å hjelpe andre til et fritt liv i Sverige. Vi må i dag beklage at de, og deres etterlatte ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener».

Beklagelsen fra Kongen oppfattes som det sterkeste en konge kan gjøre. Deretter ligger saken formelt hos Stortinget og Regjeringen for konkrete handlinger. 

 

Kort historikk om selve minnebautaen;

I 1997 ble det etablert ei prosjektgruppe kalt «Hellmoprosjektet», som hadde det formål om å styrke bosetting i Musken. Prosjektgruppen var sammensatt av;

Tysfjord kommune, ordfører Ivar Jakobsen

Hellemo lokalutvalg, Sigrid Nergård og Idar Mikkelsen

Nordland fylkeskommune, Håkon M. Pettersen

Fylksemannen i Nordland

Sametinget, Nils O. Nilsen

Prosjektleder, Paul Gælok

I juli 1998 fattet ei enstemmig prosjektgruppe et vedtak om å arbeide med oppsett av minnebauta for grenseloser.

Bautasteinen ble hentet ned fra Ruossavágge, som er en del av flyktningeruten mellom Hamarøy og Musken. Bautasteinen står i dag i Musken og teksten på bautaen er som følger;

«Denne minneplata er reist av Kongeriket Norge som takk for innsatsen til de samiske flyktningelosene og til den øvrige samiske befolkningen i Tysfjord under andre verdenskrig 1940-1945». Teksten kom i 2015 og er både på samisk og norsk og er godkjent av Kongen via Fylkesmannen i Nordland.

Foreløpig Program minnemarkering Musken 25.november 2019


11.00 Avgang fra Kjøpsvik hurtigbåtkai
11.30 Avgang fra Drag hurtigbåtkai
12.00 Ankomst Musken


12.10-12.40 Lunsj Musken skole
12.40-13.15 Velkomst ved ordfører Tor-Asgeir Johansen, med påfølgende

miniseminar om grenselosinga i Divtasvuodna/Tysfjord av to foredragsholdere,

 • Dr.art / forskningsleder Oddmund Andersen ved Árran og
 • Seniorrådgiver og arkeolog Arne-Håkon Thomassen ved Sametinget


13.15-13.45 5 minutters taler/appell ved

 • Árran,
 • Sametinget,
 • Nordland fylkeskommune og noen
 • direkte etterkommere av grenselosene.


13.50-14.15 Minnemarkering ute ved selve minnebautaen.

 • Diktlesing,
 • Avduking av minnebauta,
 • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens  tale,
 • Kransnedleggelse og avslutning med
 • Sáme vierrega lávlla/Samefolkets sang


14.15-14.55 Kaffe og kaker inne på Musken skole
15.10 Avgang Musken
15.45 Ankomst Drag hurtigbåtkai
16.15 Ankomst Kjøpsvik hurtigbåtkai

Arrangementet er gratis. Husk å kle dere etter været!
Gjenlevende tidsvitner og grenselosers- og andre hjelperes etterkommere er spesielt inviterte.

 

 

Ragnhild Lien Rahka
Foto: Hamarøy krigsminnemuseum
Grenselos Peder Knutsen med flyktninger på vei til Sverige.