Statusrapport regnskap per 30.06.2023 – hva forteller det?

Regnskapsrapport per 30.06.23, u.off. §23, 1.ledd. Etter offentleglova § 23 første ledd kan det gjøres unntak for opplysninger når dette er påkrevd av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av et organs økonomiforvalting. Vi ønsker allikevel å dele våre tanker om vår resultatutvikling første halvår i 2023.

Statusrapport regnskap per 30.06.2023 – hva forteller det?

Regnskap per 30.06 viser et overskudd på kr. 506’. Ett av de utsatte prosjektene er gjennomført per andre kvartal, vi sluttfører ett prosjekt i tredje kvartal og har utsatt et prosjekt til 2024. Lønnsoppgjøret i 2023 ble høyere enn budsjettert, men vi er forhåpningsfulle til at dette dekkes med økt tilskudd fra Sametinget i revidert budsjett. 

2023 er et krevende driftsår. Det faglige utviklingsrommet er minimalisert, og vi har begrensede muligheter til å utføre nødvendig vedlikehold. Forrige ukes lekkasje fra statsbudsjettet om at vi får en million til samarbeidet med Nordlandsmuseet var svært gledelig. Vi skal forvandle Bymuseet til et samisk museum i 2024, i det ligger det mange muligheter for faglig utvikling i 2024. Vi er optimistiske med tanke på vårt bidrag til Bodø2024 - europeisk kulturhovedstad. 

Som det fremgår av diagrammet under er resultatforbedringen betydelig, allikevel klarer vi ikke dekke mer enn ¼ av tapt egenkapital per 1.1.23. 

 

Det langsiktige arbeidet med å gjenvinne stiftelsens egenkapital går som planlagt. Stiftelsen har fremdeles store utfordringer. Anleggsmidlene (mørk blå) burde ha vært finansiert av egenkapital (orange) og langsiktig gjeld (gul). Manglende langsiktig finansiering gjør at vi forventer ei økning i kortsiktig gjeld (lys blå) i andre halvår.

Stiftelsen har i første halvår betalt alle sine forpliktelser fortløpende. Det forventes ett likviditetsbehov på ca. 1,0 mill. kr. ut over tilgjengelig driftskreditt i 6. termin (november-desember) 2023. Styret har tidligere vedtatt å be direktøren søke økt driftsfinansiering på 1,0 mill. kr. fra Sparebanken Narvik, dersom omdanningen ikke er utført innen behovet oppstår.

Ei omdanning til aksjeselskap vil øke mulighetene for å få til ei mer solid finansiering tilpasset stiftelsens årlige driftsinntekter.

-

Vi jobber for fortsatt utvikling på våre fagområder og at Árran i 2024 skal fremstå som en moden trettiåring - som kan ønske sine ansatte, samarbeidspartnere og gjester velkommen i hus.

Goarrista Árranin!

-

13.09.2023

Beate Ráhka-Knutsen

Konst.direktør