Nytt forskningsprosjekt: Sanking, stedsnavn, språk og fortellinger

Árran Lulesamisk senter igangsetter ett nytt forskningsprosjekt om sanking, stedsnavn, språk og fortellinger i Tysfjord. Prosjektet er et samarbeid med tre andre forskningspartnere og prosjektets hovedfokus er å kartlegge sankingspraksiser i kystsamiske områder.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sámi allaskuvla – Samisk høgskole, Árran Julevsáme guovdásj Lulesamisk senter, Mearrasiida og Norsk institutt for naturforskning (NINA), og med samarbeidende prosjektpartnere/ekspertgruppe bestående av forskere fra Sámi allaskuvla – Samisk høgskole, Universitetet i Tromsø og University of Saskatchewan, Canada.

Prosjektet har tre utvalgte forskningsområder:

Tysfjord, Porsanger (særlig holmer i indre del av Porsangerfjorden) og Varanger. 

Norges forskningsråd, Program for samisk forskning III har finansiert prosjektet som skal pågå i tre år.

Utdrag fra prosjektsammendrag:


Dette prosjektet har fokus på sankingspraksiser i kystsamiske områder i Norge.

Gjennom en flerfaglig tilnærming, basert på samfunnsvitenskap og språkfag, spør vi: Hva består dagens sankingsspraksiser i samiske kystområder av, og hva innebærer disse praksisene? Vi undersøker hvordan kunnskap om sanking kommer til uttrykk gjennom de samiske språkene, i fortellinger og i stedsnavn.

Deltakelse og observasjon kan gi tilgang til menneskers “tause” kunnskaper, og i dette prosjektet ønsker vi å delta i aktuelle sankingsaktiviteter. I tillegg vil vi snakke med ulike informanter, både kvinner og menn, individuelt og i gruppe.

Lokale språkressursgrupper vil videre bistå med veiledning knyttet til stedsnavn og begreper.

Prosjektet vil bidra til å dokumentere, analysere og anerkjenne ulike sankingspraksiser med hovedvekt på bærsanking og eggsanking i kystsamiske områder som sentrale samiske høstingspraksiser.

Disse to former for høsting har hittil fått lite forskningsmessig oppmerksomhet. Høstingspraksiser i kystsamiske områder har tilsvarende fått lite forskningsmessig oppmerksomhet. På denne måten bidrar prosjektet med ny kunnskap av betydning for samiske samfunn, det norske majoritetssamfunnet, og i en internasjonal urfolkskontekst.

Siden prosjektet vektlegger både kvinners og menns sankingspraksiser, utgjør det i tillegg et viktig bidrag til den begrensede forskningen på kvinners naturressursbaserte aktiviteter i Sápmi.

Deltakere


Prosjektleder: Solveig Joks ved Diehtosiida Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) i Kautokeino.

Andre deltakere: 
Harrieth Aira, Árran
Stine Rybråten, NINA
Svanhild Andersen og Steinar Nilsen, Mearrasiida

Jorunn Jernsletten, Varanger samiske museum

Ekspertgruppe:

Forskere fra Sámi allaskuvla – Samisk høgskole: Kaisa Rautio Helander, Mikkel Nils Sara, John Law.

Forskere fra Universitetet i Tromsø: Britt Kramvig, Jens Ivar Nergård.

Forskere fra University of Saskatchewan: MJ Barrett.

Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. og 6. mars på Diehtosiida, Guovdageaidnu - Kautokeino. 

Mer informasjon om prosjektets framdrift vil komme etter hvert.

Ønsker du å bidra, enten med informasjon eller på annen måte,  eller har du spørsmål, ta kontakt med:

Árran, museumsleder Harrieth Aira, e-post; harrieth.aira@arran.no,

tlf. 99 04 73 56 eller 75 77 51 24.

 

Harrieth Aira