Kursemne: Samisk kulturforståelse - våren 2019

Árran lulesamiske senter, i regi av Jasska/Trygg og delprosjekt 5 "tillitsbygging", tilbyr kurs i Samisk kulturforståelse våren 2019, som et ledd i kompetanseheving for offentlige ansatte og deres samarbeidspartnere.

Oppstart februar 2019. Kurset er gratis for kommunalt ansatte i Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik, og samarbeidspartnere som jobber tett inn mot prosjekt Jasska/Trygg.

Øvrige betaler en kursavgift på kr. 500,-

Se kurstilbud for påmelding og kursavgift

Det tilbys fire identiske kursbolker. Hver kursbolk er bestående av en dag med grunnleggende innføring i Samisk kulturforståelse og en dag med fordypningsemner. Det gir også muligheten for å velge de dagene som passer.

I kursrekken kan vi tilby en rekke interessante foredrag av forelesere og et mangfold av fagkompetanse;

Harrieth AiraHarrieth Aira har hovedfag i Statsvitenskap og jobber som museumsleder ved Árran lulesamiske senter. 

Aira vil i kurset "Samisk kulturforståelse" ta for seg slekts-relasjoner, kjønn og kjønnsperspektiv i samiske samfunn, samisk identitet i form av duodje og kofta.

Aira´s faglige interesser er dokumentasjon og forskning innen samisk samtidshistorie og etterkrigshistorie. Hun interesserer seg også for samenes landskapsforståelse og bruk, kvinneliv -og historie, kjønnsperspektiv i fortid og nåtid, samepolitikk og urfolkspolitikk. I tillegg samisk språk, duodje, kulturminner og endringsprosesser i samiske samfunn.

Foto: Árran lulesamisk senter

Kilde; arran.no 

Asta BaltoAsta Mitkijá Balto (dosent emerita), oppvokst i et samisk miljø i Karasjok, lærte å joike hjemme og lærte norsk på skolen. Den skjulte læreplanen var at det samiske ikke telte.

Balto tar i kurset "Samisk kulturforståelse" for seg "Tradisjon blir teori - en epistemologisk reise i samisk barneoppdragelse". 

Hele hennes voksne liv har vært dedikert til samisk -og urfolks utdanning, både som utdanner på høyskole/universitet og som forsker. Hennes forskning blir ofte anvendt som fundament i utdanninger hvor det "samiske perspektivet" skal gjøres gjeldende. 

Balto fikk sin urfolksutmerkelse, æresdoktor av WINU i 2018 (World Indigenous Nation´s University), for hennes engasjement og arbeid for samisk og urfolksutdanning gjennom mange år. 

Foto: Sameer Gurung, Kathmandu, Nepal

Kristin Green JohnsenKristin Green Johnsen, ved Árran lulesamis senter, leder delprosjekt 5, "tillitsbygging" i prosjekt Jasska/Trygg. 

Green Johnsen er utdannet sosiolog, og har tatt mastergrad i samfunnsvitenskap med fordypning i sosiologi, der hun skrev "Boligaksjon - sorg og lengsel". 

I kurset "Samisk kulturforståelse" vil hun snakke om "Minoriseringens følelsesmessige merarbeid", om tap og mestring i folks hverdagsliv i et sosiologisk perspektiv.

Hun har i mange år vært opptatt av og engasjert seg i samisk språk og kultur.

 Foto: Kristin Green Johnsen

Anette Langås har vokst opp i Tysfjord. Hun har doktorgrad innen helsevitenskap og har siden jobbet ved bachelor utdanningen ved sykepleie ved UIT. 

Foredragene hennes tar utgangspunkt i doktorgradsarbeidet hennes; "Kartlegging av erfaringer og bruk av tradisjonell helbredelse i to kommuner i Nord-Norge: Dette er en undersøkelse blandt helsepersonell, brukere og tradisjonelle helbredere i to samisk-norske kommuner. Funn fra dette er at tradisjonell helbredelse er en viktig mestringsstrategi ved sykdom på mange nivå.

Foto: Vegard Mikal Sørnes

Lis-Mari Hjortfors er "doktorand" på Sámi Dutkan/samiske studier/Vaartoe-center for samisk forskning på Umeå universitet.

I kurstilbudet "Samisk kulturforståelse" vil Hjortfors forelese om Læstadianisme knyttet til identitet.

Hjortfors skriver på sin doktoravhandling om Læstadianisme i lulesamisk området i Sverige og Norge. Hun har filosofi mastergrad i etnologi og arkeologi.

I tillegg jobber Hjortfors som seniorrådgiver/forsker/etnolog ved Árran lulesamisk senter.

Hjortfors arbeider med dokumentasjon og berettelser av samisk liv, kulturminner og urfolk. 

Foto: Andreas Hjortfors

Bruce Morén-Duolljá jobber som førsteamuniensis i språk ved Nord universitet. I kurset "Samisk kulturforståelse" skal Morén-Duolljá ta for seg de samiske språkene sett i et historisk og et lokalt perspektiv.

Bruce Morén-Duolljá er fra New York City, og har siden 2003 vært bosatt i Norge. Han tok doktorgraden i språkvitenskap ved Universitetet i Maryland i 1999. Morén-Duolljá har jobbet ved Universitetet i Maryland, Johns Hopkins universitet, Georgetown universitet, Boston universitet og Cornell universitet. Fra 2003 til 2012 jobbet han som postdoktor, forsker og seniorforsker ved Universitetet i Tromsøs Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL).

Hovedsaklig har Morén-Duolljá arbeidet med fonetikk (språklyd), fonologi (språklydmønster) og morfologi (ordstruktur), og han har publisert artikler om flere språk, som bl.a. islandsk, italiensk, thailansk, serbisk og kasjmirsk. For tiden jobbe Morén-Duolljá med lulesamisk språkdokumentasjon, språkbeskrivelse og gramatikk.

Foto: Bruce Morén-Duolljá

Marit Myrvoll er sosialantropolog (phd) og jobber som museumsleder ved Várdobáiki museum.

Hennes arbeids- og forskningsfelt har i mange år omfattet Nordområdene, med nøkkelkompetanse som omfatter kulturutrykk og kulturarv, identitet, religiøs tro og virkelighetsforståelse, sakrale landskap, prosjektledelse og formidling.

Idag deltar hun i nasjonale og internasjonale prosjekter med fokus på identitet, kulturarv og kulturminneforvaltning.

I kurset "Samisk kulturforståelse" vil Myrvoll ha fokus på tematikker innen religiøs tro og virkelighetsforståelse, og se på brudd og kontinuitet i tro og praksis knyttet til bl.a døden og den underjordiske virkeligheten. 

Foto: Marit Myrvoll

Lars-Magne Andreassen, direktør ved Árran lulesamisk senter er utdannet Cand. Polit. Samfunnsvitenskap.

I kurset "Samisk kulturforståelse" vil han snakke om samisk historie, identitet og kultur, og noen sentrale trekk ved dette. 

Noe av det Andreassen er opptatt av er fornorskningshistorien og dens konsekvenser, nasjonal samepolitikk og forvaltning av samisk identitet, språk- og identietsskifte.

Foto: Árran lulesamisk senter

Anne Kalstad Mikkelsen er seniorrådgiver og jobber med formidling, dokumentasjon og forskning på museet. Hun har en master i Kultur og profesjon ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. 

Hennes foredrag "å bryte taushet i samiske samfunn" tar for seg Árrans rolle som samfunnsaktør og vårt arbeid når det gjelder vanskelige, triste og kontroversielle fortellinger. 

Hun har deltatt i en rekke utstillingsproduksjoner:

Utstillingen Brudd 2014 - en fotoutstilling om å være utenfor. I samarbeid med Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum, Oslo Museum og Vest-Agder-museet.

Utstillingen Spor på stedet, i samarbeid med museumsnettverket for minoriteter og kulturelt mangfold.

Utstillingen FOLK - Fra rasetyper til DNA - sekvenser.

Utstillingen på Norsk Teknisk museum som er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum i samarbeid med Árran.

Basisutstillinger på Árran.

Foto: Árran lulesamisk senter

Sven-Roald Nystø vil forelese om den samiske rettsutviklingen og institusjonaliseringen av en ny samepolitikk i Norge.

Foto: Árran lulesamisk senter

 

Kristin Green Johnsen