Folkemøte om SANNHET OG FORSONING - HVA NÅ I HÁBMER/ HAMARØY? Er forsoning mulig?

De viktige samtalene:
Tysfjord og Hamarøy menighetsråd og Árran lulesamiske senter og har gått sammen om å invitere partienes listetopper/ordførerkandidater i Hábmer/Hamarøy til et folkemøte i auditoriet på Árran onsdag 23. august kl 18-21.
Folkemøte: De viktige samtalene: SANNHET OG FORSONING - HVA NÅ I HÁBMER/ HAMARØY? Er forsoning mulig?

-Orientering om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
-Fortellinger om fornorskning, diskriminering og urett
-Hvordan vil politikerne i Hábmer/Hamarøy bidra til sannhet og forsoning i årene som kommer?
-Samtale

Hva nå i Hábmer/Hamarøy? - De viktige samtalene

Bakgrunnen for invitasjonen er at den Stortings-oppnevnte Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverte sin sluttrapport til Stortinget 1. juni. I rapporten slås det fast at fornorskningspolitikken overfor samer, kvener og skogsfinner, iverksatt av norske myndigheter, var en urett. Uretten rammet urfolk og minoriteter hardt, svekket deres språk, kultur, samfunnsliv og livsutfoldelse. Fornorskningspolitikken gjennomsyret store deler av samfunnet og bidrar fortsatt i dag til at samer, kvener og skogfinner møter barrierer og manglende anerkjennelse i møte med myndigheter på ulike nivå. Fornorskningspolitikken rammet også majoritetsbefolkningen, blant annet i form av manglende kunnskap om samer, kvener og skogfinner, og vår felles kulturarv er blitt forringet. Myndighetenes politikk overfor samer, kvener og skogfinner har også påvirket majoritetsbefolkningen i retning av negative holdninger til samer, kvener og skogfinner. Nedvurderingen fra majoritetsbefolkning og myndigheter har for mange samer, kvener og skogfinner medført skam og fremmedgjøring til egen kulturbakgrunn og bidratt til splittelse i lokalsamfunn, familier og på tvers av generasjoner.  I rapporten slås det fast at «fortellingene fra Tysfjord/Hamarøy handler om urett og svikt. Samtidig vitner de om mot og mestring, mange har holdt fast på språk og tradisjoner og vært tydelige motstemmer under fornorskningen, og i de senere tiårene har mange stått opp for seg selv og våget å ta et oppgjør med uretten.» (s. 491)

I sin oppsummering kommer Sannhets- og forsoningskommisjonen med ulike forslag som skal bidra til forsoning og likeverdighet.  Kommisjonen adresserer de lokale myndighetene direkte til «å ta rede på hvorvidt det er nødvendig med en forsoning lokalt». Vårt initiativ må ses i lys også av denne oppfordringen.

Konkret om folkemøtet:

Sted: Auditoriet på Árran. Dato: Torsdag 23. august. Tidsramme: Kl 1800 – 2100, med innlagt kaffepause.

Deltakere:  Alle listetopper/ordførerkandidater ved høstens valg i Hábmer/Hamarøy

Folkemøtet er åpent for alle

Møteledelse v/ Árrans seniorrådgiver Anne Gurák og prest i lulesamisk område Rolf Steffensen

-Velkomst ved møtelederne – premisser for tydelig ledelse og samhandling slik at møtet blir trygt og best mulig for alle
-Orientering om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, konklusjoner og anbefalinger v/ kommisjonsmedlem Anne Gurák
-Panelsamtale – alle listetopper/ordførerkandidater deltar i panelsamtale
-Fortellinger om fornorskning, diskriminering og urett
-Responser fra panelet – hvordan vil du som politiker i Hábmer/Hamarøy bidra til sannhet og forsoning i årene som kommer?
-Oppsummering
 

For Árran lulesamiske senter

Beate Ráhka, direktør

Anne Gurák, seniorrådgiver

 

For Tysfjord og Hamarøy menighetsråd

Rolf Steffensen, prest

90729317

rs375@kirken.no