Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) i åpent møte på Árran

Árran auditorium 8. jan. 2019, kl 17.00-21:00.

Jasska-prosjektet er vertsskap for møtet. Tema vil være menneskerettigheter, vold og overgrep. NIMs temarapport "Vold og overgrep i samiske samfunn" vil bli presentert og diskutert. Det vil i tillegg bli en diskusjon om hvordan dette kan relateres til vårt lokalsamfunn. Foredragene vil bli oversatt til lulesamisk.

Følg streaming her:

www.youtube.com/watch?v=jwHuih16enE

NIM, menneskerettigheter

NIM ble opprettet i 2015 av Stortinget, ved Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Deres oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. FN anbefaler alle stater å ha en slik nasjonal institusjon for menneskerettigheter. NIM rapporterer jevnlig til FNs ulike menneskerettighetskomiteer.  

NIM jobber med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. De bidrar med fagkunnskap og gir råd og veiledning, slik at statens myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig. I tillegg til å avgi uttalelser, blant annet i forbindelse med høringer, redegjør de for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge og kommer med anbefalinger om forbedringer i sin årsmelding til Stortinget. De skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Det gjør de særlig ved å:

  • gi juridiske råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og forvaltningen
  • overvåke menneskerettighetenes stilling i Norge
  • undervise i, og fremme forskning på menneskerettigheter
  • informere allmennheten om menneskerettigheter
  • være en brobygger mellom myndigheter og sivilsamfunnet

Les mer om NIM her