Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport lagt frem

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge har levert sin rapport om fornorskingspolitikk og urettferdighet mot samer, kvener og skogfinner. Etter flere års arbeid har kommisjonen kartlagt norske myndigheters politikk og virksomhet overfor disse gruppene og undersøkt ettervirkningene av fornorskingspolitikken i dag. Rapporten inneholder personlige historier og forslag til tiltak for videre forsoning. Dette er en viktig milepæl i Norges bevissthet om og håndtering av fortidens urettferdigheter mot minoritetsgrupper, og den gir stemme til dem som har lidd under fornorskingspolitikken.

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Norge ble oppnevnt av Stortinget i juni 2018 og leverte sin rapport til Stortingets presidentskap den 1. juni 2023. En av kommisjonens medlemmer har en separat uttalelse, mens de øvrige medlemmene står bak den samlede rapporten. Kommisjonens mandat består av tre oppdrag:

  • å kartlegge norske myndigheters politikk og handlinger overfor samer, kvener/norskfinner lokalt, regionalt og nasjonalt;
  • å undersøke ettervirkningene av fornorskingspolitikken i dag, spesielt knyttet til samisk og kvensk/finsk språk, kultur, samt materielle, sosiale, helsemessige og identitetsmessige konsekvenser for gruppene og enkeltpersoner; og 
  • å foreslå tiltak for videre forsoning.

Kommisjonen har undersøkt fornorskingspolitikken og urettferdighetene mot samer, kvener og skogfinner. Skogfinnene ble inkludert i mandatet etter initiativ fra skogfinske representanter i samarbeid med Stortinget.

Rapporten gir en oversikt over lignende prosesser som har funnet sted internasjonalt, og kommisjonen har hatt dialog med kommisjoner oppnevnt i Sverige og Finland. Kommisjonen har gjennomført møter og åpne møter, samt arrangert en kunstkonkurranse og en kunstutstilling på Stortinget.

Kommisjonen har samlet personlige historier fra enkeltpersoner og grupper som har delt sine opplevelser knyttet til fornorskingspolitikken og urettferdigheten de har opplevd. Over 760 historier er mottatt gjennom åpne møter, intervjuer og skriftlige innleveringer. Disse historiene er analysert og brukt som materiale i rapporten for å forstå fornorskingspolitikken og dens konsekvenser.

Rapporten er delt inn i fire deler:

Del I er en introduksjon og gir informasjon om mandatet og kommisjonens arbeidsmetoder.

Del II inneholder en historisk kartlegging av fornorskingspolitikken fra sagatiden til moderne tid.

Del III undersøker konsekvensene av fornorskingspolitikken på ulike områder som helse, utdanning, språktap, rettferdsvederlag, kirkeliv, kunst og kultur, reindrift og holdninger til samer, kvener og skogfinner.

Del IV diskuterer begrepet forsoning og presenterer kommisjonens forslag til tiltak.

Rapporten gir en grundig analyse av fornorskingspolitikkens historie, dens konsekvenser og foreslår tiltak for forsoning. Personlige historier fra berørte personer og grupper er inkludert for å belyse erfaringene og stemmene til de som har opplevd urettferdighetene.

Rapporten finner du her: Sannhets- og forsoningskommisjonen - stortinget.no

Stortinget