Tid for kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring betyr at vi ikke bare planlegger og gjennomfører endringer, men også ar vi evaluerer og korrigerer. På den måten vet vi om endringen virkelig er en varig forbedring. Kontinuerlig forbedring kan skape større rom for selvledelse og "empowerment". Empowerment handler om å finne og verdsette sin egenverdi. Empowerment i arbeidslivet handler ofte om ansattes opplevelse av reell autonomi, innflytelse, meningsfulle arbeidsoppgaver, tilstrekkelig kompetanse og tilhørighet i organisasjonen. For meg er det viktigste at hver enkelt opplever mestring og utvikling, og får brukt sine ferdigheter.

Tid for kontinuerlig forbedring

 

 

 

 

Árran betyr ildsted på lulesamisk, her visualisert som et ildsted kantet med åtte steiner. 

 

 

Stiftelsens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.

Vuododusá ulmmen le Árranav æjggut ja dåjmadit nasjonálalasj sáme institusjåvnnån sihkardittjat, åvddånahtátjit ja joarkátjit julevsáme kultuvrav, gielav ja sebrudakiellemav. Ietjas dåjman de galggá institusjåvnnå arvusmahttet ja åvddånahttet mielludahtte birrusav bájkálasj sáme árvoj ja dábij baktu, ja risstalasj kulturárbev vieledit.

-

Formålet klargjøre for ledelse, ansatte og interessenter hva organisasjonens grunnleggende oppgaver er. Med utgangspunkt i organisasjonens formål vil vi denne høsten legge strategien for perioden 2024 – 2027. Dette gjør vi uavhengig av om virksomheten fortsetter i stiftelsen eller i et nytt aksjeselskap med samme formål – og som kan velge å adoptere strategien. 

 

Visjon, verdier og mål

Styret har åpnet for å revidere dagens visjon, verdier og målformuleringer. 

Visjonen uttrykker ofte ambisjonene for den fremtid en ønsker å skape, innenfor de felt en arbeider i. 

Verdier kommuniserer de underliggende prinsippene som legges til grunn for strategien og hvordan organisasjonen skal arbeide. Verdier kan også være et utrykk for vår organisasjonskultur. 

Mål angir de spesifikke resultater en ønsker å oppnå på kort, mellomlang og lang sikt. 

Det er formålstjenlig å ha en langsiktig plan (4 år), men man kan med fordel ha kortere planer for de ulike virksomhetsområdene (1-2 år). Det foreslås at man gjennomfører en strategiprosess som også omfatter å utarbeide egne planer – virksomhetsområdestrategi – for museum (samlingsforvaltning (dokumentasjon), formidling, forskning og kunst), språksenter og kulturhus/drift. Stiftelsens strategi bør også vise hvordan vårt arbeid kan bidra til å styrke ett eller flere av FNs bærekrafts mål. 

 

Vår historie og våre muligheter

Árran har vært igjennom tøffe år med omstilling og nedbemanning, det har derfor vært viktig å trygge de arbeidsplasser vi har i dag. Nedbemanning fører ofte til at man tøyer personlig kapasitet, og det kan forklare institusjonens økte sykefravær. Det er ikke bærekraftig. Nedbemanning fordrer at man får en oversikt over uløste oppgaver og planlegger hvordan vi kan forbedre situasjonen, herunder definere hva man ikke får gjort. 

Árran er en institusjon med høy kompetanse på flere fagfelt. Vi har dyktige ansatte med høy grad av indre motivasjon og drivkraft til å prestere. Det ligger til rette for stor grad av selvledelse. Selvledelse kan bidra til økt motivasjon og produktivitet, men det stilles krav til struktur, oversikt og avklarte oppgaver – både personlig og organisatorisk. For å legge til rette for ei slik utvikling må organisasjonens hensikt være tydelig for alle, og det må skapes en felles forståelse for organisasjonens rammeverk. 

Arbeidsmiljøet er utfordrende. I tillegg til å utarbeide gode planer som tydeliggjør organisasjonens struktur og mål vil vi bruke vårt HMS-system aktivt for å trygge legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 

Struktur og et systematisk HMS-arbeid gir et godt grunnlag for læring i organisasjon. Gjennom ny strategi har institusjonen muligheter til å endre sin retning til å bli en lærende organisasjon. og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring. 

Árran sin historie viser at det er utført et omfattende arbeid i og for det lule -og pitesamiske området. Det er mange, både i og utenfor institusjonen som har gjort en god jobb for å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv. Árran takker alle for innsatsen, og vil spesielt trekke frem spesielt våre ansatte og tidligere ansatte.

Árran opplever økt interesse og etterspørsel av sin kompetanse. Vi jobber for fortsatt utvikling på våre fagområder og at Árran i 2024 skal fremstå som en moden trettiåring - som kan ønske sine ansatte, samarbeidspartnere og gjester velkommen i hus.

 

God pinse til dere alle.

Goarrista Árranin!

-

27.05.2023

Beate Ráhka-Knutsen

Konst.direktør