Ingrid Kintel, Árran er oppnevnt til nasjonalt læreplanarbeid.

Ingrid Kintel, leder fjernundervisningen Árran, er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å jobbe med ny læreplan for Sámegiella 1 / Samisk 1 / samisk som førstespråk.

Læreplangruppene er satt sammen av både lærere og representanter fra universitet- og høyskolesektoren, og fagpersoner med annen relevant kompetanse.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/lareplangruppene/

Arbeidet med nye læreplaner skal bygge videre på Kunnskapsløftet, og bli et bedre arbeidsverktøy for skolen. Dette vil gi nye måter å jobbe med læreplanene på. De skal bli mer relevante for fremtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men det skal tydeliggjøres hvor de skal inn i fagene.

Arbeidet med læreplanene skal foregå fra juni 2018 til januar 2019. I 2020 skal nye læreplaner tas i bruk i alle fag i grunnskolen. (Udir)

Sámegiella 2 / Samisk 2 / samisk som andrespråk.

Sandra  Nystø Ráhka, universitetslektor Nord Universitet er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for å jobbe med ny læreplan for Sámegiella 2 / Samisk 2 / samisk som andrespråk. Sandra har kontorsted i universitetets lokaler på Árran.

Les mer her.