Árran søker om Interreg-tilskudd til prosjektet Viesso duobddága/Levende landskap 2018–2020

Ingen samiske prosjekter har tidligere sluppet gjennom nåløyet «Innsatsområde 1 Forskning og innovasjon» i Interreg Sápmi. Nå prøver Árran, Ájtte–Svenskt fjäll- och samemuseum og Institutionen för system- och rymdteknink ved Luleå tekniske universitet (LTU) seg med prosjektet «Viesso duobddága / Levende landskap». Prosjektet har tatt to år å utvikle, det siste halvåret intensivt med støtte fra RFF Nord og Sametinget. Prosjektbudsjettet er på 952 000 Euro (ca. 9,3 MNOK) over 2 ½ år. Svar forventes primo juni 2018.

«Prosjektets visjon er å øke det lulesamiske områdets attraktivitet ved å skape et større mangfold av opplevelser og tilbud av reiselivsprodukter knyttet til samisk historie og kultur. Dette vil bidra til å utdype bildet av den samiske kulturen som differensiert og mangfoldig» sier utviklings- og prosjektansvarlig Martin Rimpi ved Árran som har ledet prosjektutviklingen siden 2016 sammen med prosjektleder dr. art Oddvar Svendsen.

Gjennom anvendt forskning skal en øke kunnskapen om og forståelsen av det lulesamiske området som et felles, sammensatt landskap i Sverige og Norge og formidle samisk bruk og forståelse av landskap, herunder stedsnavn og landskapsbegreper, som grunnlag for nye opplevelser. Forskningsresultatene vil bli tilgjengeliggjort for alle interesserte. Til prosjektet er det dedikert 5 forskere, alle med PhD-grad, i tillegg kommer vitenskapelige assistenter.

«Jeg håper styringskomiteen for Interreg setter pris på dette samarbeidet mellom humanistiske forskningsmiljø og teknologimiljøet ved LTU og at vi vil lykkes med å komme gjennom nåløyet.» avslutter Martin Rimpi ved Árran.

 

Kontaktpersoner:

Martin Rimpi, utvikling- og prosjektansvarlig, mobil: 995 06 195

Oddvar Svendsen, prosjektleder, mobil: 990 23 527

 

Bakgrunn:

På bakgrunn av en forespørsel fra fylkesgeolog Ola Torstensen i Nordland fylkeskommune startet Árran i 2016 å utrede hvordan landskapet i Tysfjord kunne brukes i reiselivssammenheng. Gjennom reiselivsprosjektet til Árran som har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune og Sametinget ble det gjennomført et seminar og idéen ble videreutviklet som et stort spin-off prosjekt hvor bruk og forståelse av hele det lulesamiske landskapet står i fokus.

Det ble snart klart at det var behov for forskning innenfor feltet. Med faglig støtte fra Sámi Allaskuvla og UiT Norges Arktiske Universitet gjennomførte Árran i perioden 20.8.17–20.1.18 forprosjektet Viesso duobddága / Levende landskap basert på tilskudd fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge (RFF Nord) med kr. 250 000, Sametinget med kr. 106.000 og en egenandel på kr. 93.000.

 

Árran inviterte før oppstart av forprosjektet til et kontaktmøte med Ájtte–svensk fjäll- och samemuseum og Vaartoe–Centrum för samisk forskning ved Umeå universitet. Møtet resulterte i et ønske fra Ájtte og Árran om et samarbeid for å utvikle et prosjekt under Interreg Nord Sápmi. Basert på et etablert samarbeid mellom Ájtte og Institutionen för system- och rymdteknink ved Luleå universitet (LTU), ble LTU også invitert inn i samarbeidet. Hovedprosjektet ble besluttet gjennomført som et Interreg-prosjekt, da det lulesamiske landskapet strekker seg over grensen og mye av forskningen var gjort på svensk side

Prosjektets hovedmål er gjennom anvendt forskning å øke kunnskapen om og forståelsen av det lulesamiske området som et felles, sammensatt landskap i Sverige og Norge, og formidle samisk bruk og forståelse av landskap (herunder stedsnavn og landskapsbegreper) som grunnlag for opplevelser i et naturbasert, nordlig reiseliv.

Foruten obligatoriske arbeidspakker knyttet til prosjektledelse og kommunikasjon, inneholder prosjektet følgende tre arbeidspakker: 

 • Forskningsfeltet lulesamisk landskap. Anvendt forskning rundt fire tematiske felt:
  • Gielas/Kjølen–Samiske landskap i 1000 år. Sammenfattende fremstillinger av historien.
  • Den samiske gården, med utgravinger i Oarjjevuodna/Hellmofjorden og Oalloluokta/Ålloluokta ved Stora Lule Älv.
  • Vandringsleden Vuodnabahta/Hellemobotn–Vájsáluokta.
  • Samiske stedsnavn og landskapsbegreper.

 • Digital utstilling Viesso duobddága/Levende landskap basert på etablerte plattformer som Digital Museum, K-samsök (Sverige), Norvegiana og Europeana.
 • Applikasjonen Sáme duobddága/Samiske landskap for web og mobil.

Prosjektets fulle navn er «Viesso duobddága / Levende landskap. Samisk natur og kultur som grunnlag for opplevelser og reiseliv». Søknaden er sendt inn i syvende søknadsrunde i Interreg Nord IVa, delprogram Sápmi. Prosjektbudsjettet er på 952 000 Euro (ca. 9,3 MNOK). Prosjektperioden er 2 ½ år, fra 1.6.2018–31.10.2020. Ájtte står som hovedsøker fra EU-land, LTU som svensk medsøker og Árran som norsk partner bak søknaden til Interreg.

For Árrans del er det lagt inn 2,7 årsverk, derav omkring 1,9 årsverk til forskning, 0,4 årsverk til prosjektadministrasjon (styringsgruppe og prosjektleder) og 0,4 årsverk til lulesamisk språkmedarbeider. Samlede prosjektkostnader for Árran vil være omkring 4,2 mill. kr. (hvorav personalkostnader utgjør 3,3 mill. kr) som søkes finansiert over norske Interreg-midler med 50 %, Nordland fylkeskommune 25 % og 25 % egenandel. Árrans egenandel utgjør ca. 1,0 mill. kr. over tre budsjettår.

Martin Rimpi