Reguleringsplan til politisk behandling

Rambøll har på vegne av Árran sendt inn endret forslag til reguleringsplan etter at høringen er avsluttet. Det kom inn én merknad fra Statens vegvesen og denne merknaden er tatt til følge i det nye forslaget.

Endringen består i justering av plangrensen mot vegvesenets eiendom og endring av formål på en tilstøtende eiendom og berører ingen av Árrans planer.

Etter at nytt korrigert forslag er sendt inn til Tysfjord kommune skal planforslaget saksbehandles av teknisk etat og legges frem til politisk behandling. Árran har forventninger om at planen skal behandles før årsskiftet.

Planen tilrettelegger for nytt formål "barnehage" på et 3,2 dekar stort areal og er en forutsetning for å gå videre med realisering av ny barnehage.

Reguleringsplan Árran revisjon a)

Fotomontasje: Code arkitekter
Illustrasjon av nytt barnehagebygg