Presentasjon av boka "Gielas/Kjølen" blir under julemessen den 2. desember på Arran lulesamisk sen

Presentasjon av tidsskriftet Gielas/Kjølen blir under julemessen den 2. desember.

Tittelen på boka er: "Gielas/Kjølen Arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område".

Den kan bestilles ved å sende mail til: poassta@arran.no eller ved å ta kontakt med Árran lulesamisk senter på telefon 75775100. Prisen er kr. 200,-.

Denne boken tar utgangspunkt i de samiske grenseområdene mellom Norge og Sverige og er skrevet av forskere fra begge sider av fjellkjeden. Derfor var det naturlig å gi navnet Gielas/Kjølen. Tre forfattere er arkeologer, en er historiker og en er etnolog. I fem ulike fortellinger blir vi kjent med historisk levemåte og skikker i lulesamisk og sydsamisk område. De konkrete eksemplene er både fra innlandet med de store sjøene og høyfjellsområdene, og fjordene i vest. Kronologisk er det et spenn fra middelalderen og til andre verdenskrig.

Boken er hovedresultat av et forskningsprosjekt som har foregått i samarbeid mellom tre de tre institusjonene Árran lulesamisk senter (Tysfjord), Ajtte -fjäll - och samemuseum (Jokkmokk) og Nord universitet (Bodø). Artiklene behandler tema som skogssamisk bosetting i Jokkmokk-området, reindriftssamisk utnyttelse av høyfjellsområdet Gierggebuodo i Tysfjord, bruk og betydning av "beingjemmene" blant sørsamene, striden mellom Sverige og Danmark-Norge på 15-1600-tallet om eiendomsretten til samefjordene, samt de spennende fortellinger om samenes tradisjonelle flyttinger med båter i Store Luleelv-vassdraget, og problemer som de store utbyggingene på 1900-tallet skapte.

Boken har følgende artikler;

Kjell-Åke Aronsson: Májddum/Maitum - en samisk vinterby i skogslandet?

Ewa Ljungdahl: Bengömman- en samisk kökkenmödding

Oddmund Andersen: Landskap og kulturminner i Gierggebuodo i Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune. Analyse av ulike typer kilder for å dokumentere bruken av området

Alf Ragnar Nielssen: "Sjøsamene i klemme". Konsekvenser av ny statlig politikk overfor samene på 15-1600-tallet.

Kajsa Kuoljok: Bårjåstit- Att segla. Samernas flyttingsmönster i en tid av kraftverksutbyggnaden längs Stuor Julevädno/Store Luleälv.

Stig Wesslen