Forprosjektet ferdig

Styret i Árran har iverksatt programmet "Árran mot 2020" frem mot stiftelsens 25-års jubileum i 2020. Et av tre delprogram er byggeprogrammet som har som formål å legge til rette for videreutvikling av senterets aktiviteter og kapasitet ved at eksisterende bygningsmasse renoveres og at det settes opp nybygg for å dekke behov som ikke kan dekkes innenfor eksisterende bygg.

Forprosjektet er nå levert av Code arkitekter, Oslo, i samarbeid med Rambøll, Bodø. Forprosjektet skal behandles av styret i Árran før det offentliggjøres.Forposjektfasen har vart fra 1. juni 2016 og skal avsluttes i desember 2017.

Forprosjektrapporten ble ferdigstilt av prosjekteringsgruppen i mars 2017. Rapporten består av en 70-siders beskrivelse av de arkitektoniske og tekniske løsninger som foreslås, 72 arkitekttegninger og 5 illustrasjoner (fotomontasjer), samt kalkyle.

Innenfor prosjektet har en tegnet, beskrevet og kalkulert ny barnehage, nytt språkbygg (kontorbygg), ombygging av hovedfløy A for museumsutstillinger og kulturhus og oppgradering av øvrige kontorlokaler og fellesareal. Styret har ikke besluttet om alle delprosjekter skal søkes realisert.

I inneværende fase arbeides med å utrede finansieringsmuligheter for 15 delprosjekter av ulik størrelse. Selve byggingen planlegges startet i 2018, med ferdigstillelse i 2019 - 2020 og senere. Når prosjektet er godkjent av styret vil flere detaljer offentliggjøres.

Gøran Andersen
Fotomontasje Code arkitekter
Gøran Andersen
Fotomontasje Code arkitekter
Ole Henrik Einejord
Fotomontasje Code arkitekter
Ole Henrik Einejord
Fotomontasje Code arkitekter