L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Forhåndsvarsel om økning av betaling for barnehageplass, endring i søskenmoderasjon og kostpenger fra 1.1.2018

Regjeringen foreslår å øke maksimalpris for en barnehageplass til kr. 2 910 pr. mnd. fra 1. januar 2018 (fra kr. 2 730 i 2017) .
Hvis dette blir vedtatt av Stortinget i desember, vil dette bli gjeldende for Árran mánájgárdde også. Søskenmoderasjon følger også nasjonale maksimumsregler fra 1. januar 2018. Det innebærer 30 % moderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Dersom barna går i forskjellige barnehager, gjelder moderasjonsreglene likevel. Árran forhåndsvarsler også økning av kostpengene fra kr. 200 til kr. 250 per mnd. fra 1. januar 2018.

27.11.201720:32 Martin Rimpi

I Árran mánájgárddes  vedtekter § 7 heter det at ”Eieren fastsetter betalingssatsene for barnehagen. Kommunale barnehagesatser bør følges såfremt det ikke foreligger særlige grunner for avvik.” Tysfjord kommune har 23.11.2017 vedtatt at nasjonale maksimalsatser for barnehageopphold og regler for søskenmoderasjon skal følges fra januar 2018 av.

 

Árrans satser vil formelt vedtatt på styremøte i januar 2018. Foreldrene varsles med dette om at satsene foreslås endres fra 1.1.2018. Begrunnelsen for økningen er også at Árran vil søke å finansiere barnehageutbygging til 18 mill. kr. og hvor en av forutsetningene i finansieringsplanen er at statens maksimalsatser følges. Kostpenger per måned skal dekke de reelle kostnader. Denne vil bli foreslått trappet opp til kr. 300 per måned i 2019.

 

Samtidig viderefører regjeringen det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling, som skjermer de med lav inntekt fra økning i maksimalprisen. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 500 500 per år. Søknad om redusert foreldrebetaling skal sendes Tysfjord kommune.

 

Regjeringen fører også videre ordningen med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart i familier med lav inntekt rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 450 000 per år. Dette må det søkes om hvert år til Tysfjord kommune.

Fredrik Forsberg